RMB | USD
PU 系列
金属电流传感器

汽车级电流传感器分流电阻器 - PU 系列

Yageo 的 PU 系列分流电阻器是需要高精度和高功率电流检测元件的应用的理想解决方案。 该器件采用 E-beam 焊接工艺,在端子上将中间合金与铜 (Cu) 结合在一起。 中心外露式设计是实现出色散热的关键。

PU 系列的电阻为 0.2 mΩ 至 5 mΩ,具有高功率 (10 W)、高精度 (1%)、低电阻温度系数 (TCR 75 ppm /°C)、低热 EMF、出色散热性能和感应最小电流的能力。 Yageo PU 系列拥有高性能、宽尺寸范围 (2512, 3921, 5931) 和通用性,完全符合不同应用中的客户要求。

产品清单

 

金属电流传感器

PU Series

图片制造商零件编号描述供应商器件封装_1291功率 (W)_2包装_7可供货数量查看详情
RES 0.004 OHM 1% 4W 2512PU2512FKM130R004LRES 0.004 OHM 1% 4W 251225124W标准卷带4000 - 立即发货查看详情
RES 0.004 OHM 1% 4W 2512PU2512FKM130R004LRES 0.004 OHM 1% 4W 251225124W剪切带(CT)6037 - 立即发货查看详情
RES 0.004 OHM 1% 4W 2512PU2512FKM130R004LRES 0.004 OHM 1% 4W 251225124WDigi-Reel® 得捷定制卷带6037 - 立即发货查看详情
RES 0.002 OHM 5% 5W 5931PU5931JKM130R002LRES 0.002 OHM 5% 5W 5931-5W标准卷带3000 - 立即发货查看详情
RES 0.002 OHM 5% 5W 5931PU5931JKM130R002LRES 0.002 OHM 5% 5W 5931-5W剪切带(CT)3000 - 立即发货查看详情
RES 0.002 OHM 5% 5W 5931PU5931JKM130R002LRES 0.002 OHM 5% 5W 5931-5WDigi-Reel® 得捷定制卷带3000 - 立即发货查看详情
RES 0.003 OHM 5% 5W 5931PU5931JKM130R003LRES 0.003 OHM 5% 5W 5931-5W标准卷带3000 - 立即发货查看详情
RES 0.003 OHM 5% 5W 5931PU5931JKM130R003LRES 0.003 OHM 5% 5W 5931-5W剪切带(CT)3000 - 立即发货查看详情
RES 0.003 OHM 5% 5W 5931PU5931JKM130R003LRES 0.003 OHM 5% 5W 5931-5WDigi-Reel® 得捷定制卷带3000 - 立即发货查看详情
METAL SHUNT RESISTOR 5931 5% 225PU5931JKN130U3LMETAL SHUNT RESISTOR 5931 5% 225-5W标准卷带3000 - 立即发货查看详情
简体中文  |  English