TS3USB221

Texas Instruments

集成电路(IC) | 模拟开关 - 特殊用途

制造商零件编号
描述
库存
包装
状态
查看详情
10_UQFN_4207268_3c
TS3USB221ARSER
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10QFN
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10QFN
23,912
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
-
10_UQFN_4207268_3c
TS3USB221AQRSERQ1
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
18,004
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
-
10_UQFN_4207268_3c
TS3USB221ERSER
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10-QFN
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10-QFN
8,979
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
-
10_UQFN_4207268_3c
TS3USB221RSER
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
11,482
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
-
10-VSON
TS3USB221DRCR
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10SON
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10SON
23,453
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
-
10-VSON
TS3USB221EDRCR
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10-SON
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10-SON
5,173
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
-
10_UQFN_4207268_3c
TS3USB221RSERG4
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
8,064
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
-
TS3USB221AEVM
TS3USB221AEVM
EVAL MODULE FOR TS3USB221A
EVAL MODULE FOR TS3USB221A
3
-
TS3USB221EVM
TS3USB221EVM
EVAL MODULE FOR TS3USB221
EVAL MODULE FOR TS3USB221
2
-
TS3USB221EEVM
TS3USB221EEVM
EVAL MODULE FOR TS3USB221E
EVAL MODULE FOR TS3USB221E
1
-
10-VSON
TS3USB221DRCRG4
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10SON
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10SON
0
卷带(TR)
-
10_UQFN_4207268_3c
TS3USB221ARSERG4
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10QFN
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10QFN
0
卷带(TR)
-