RMB | USD
  • Preferred Supplier

Maestro Wireless Solutions (Lantronix)

关于 Maestro Wireless Solutions (Lantronix)

Maestro 于 10 月 1 日被 Lantronix 收购。- Maestro Wireless Solutions 设计、制造先进的 Maestro 和 FALCOM 品牌导航卫星系统接收器、跟踪器、调制解调器、路由器和网关,产品行销全球,非常适合用于各种 M2M 和物联网应用:工业自动化、SCADA、能源和计量、跟踪和汽车。