RMB | USD

产品索引 >  工具 > 

 
符合条件的记录数:
零件状态 工具类型 尖头 - 类型 尺寸 驱动器大小 长度 特性
清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 1/4   |< < 1 2 3 4 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 工具类型 尖头 - 类型 尺寸 驱动器大小 长度 特性
     
 
Wrenches
65720-ND
 
65720
1 15 - 立即发货
¥ 198.37000 HANDLE RATCHETING 7.5"   -    有源 手柄   -     -   3/8" 7.50"(190.5mm) 表面镀铬,棘轮
Wrenches
65820-ND
 
65820
1 12 - 立即发货
¥ 288.71000 HANDLE RATCHETING 10.5"   -    有源 手柄   -     -   1/2" 10.50"(266.7mm) 表面镀铬,棘轮
Wrenches
3238KT-ND
 
3238
1 2 - 立即发货
¥ 899.55000 HANDLE BLACK FINISH RATCHET 15"   -    有源 手柄   -     -   1/2" 15.00"(381.0mm) 表面发黑,棘轮,可反转
Wrenches
NRHD-ND
 
NRHD
1 8 - 立即发货
¥ 1,410.95000 SOCKET IMPACT 3IN1 7.75"   -    有源 套筒,气动   -   3/4",1",1-1/8" 7/16" 7.75"(196.9mm) 3 合 1,转接器,中空轴
Wrenches
NRHD4-ND
 
NRHD4
1 2 - 立即发货
¥ 1,727.77000 4-IN-1 SQUARE IMPACT SOCKET, 3/4   -    有源 套筒,气动 方形 3/4",13/16",1",1-1/8" 1/2" 1.10"(27.9mm)   -  
Wrenches
NRHD3-ND
 
NRHD3
1 2 - 立即发货
¥ 2,195.97000 SOCKET IMPACT 3 SQUARE 3IN1 10"   -    有源 套筒,气动 方形 3/4",1",1-1/8" 7/16" 10.00"(254.0mm) 3 合 1,转接器,中空轴
Wrenches
57000KT-ND
 
57000
1 2 - 立即发货
¥ 2,248.80000 HANDLE TORQUE CASE 14.13"   -    有源 手柄,扭矩   -     -   3/8" 14.13" (358.9mm) 1 ~ 100 ft-lbs(13.6 ~ 135.6Nm)扭矩,盒子,NIST 可追踪
Wrenches
57010KT-ND
 
57010
1 2 - 立即发货
¥ 2,830.16000 HANDLE TORQUE CASE 24.25"   -    有源 手柄,扭矩   -     -   1/2" 24.25"(616.0mm) 30 ~ 250 ft-lbs(40.7 ~ 338.9Nm)扭矩,盒子,NIST 可追踪
Wrenches
65601-ND
 
65601
1 6 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 7/32"   -    有源 插口 6 孔插座 7/32" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65604-ND
 
65604
1 5 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 5/16"   -    有源 插口 6 孔插座 5/16" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65600-ND
 
65600
1 4 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 3/16"   -    有源 插口 6 孔插座 3/16" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65608-ND
 
65608
1 2 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 1/2"   -    有源 插口 6 孔插座 1/2" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65602-ND
 
65602
1 2 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 1/4"   -    有源 插口 6 孔插座 1/4" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65607-ND
 
65607
1 2 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 7/16"   -    有源 插口 6 孔插座 7/16" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65603-ND
 
65603
1 2 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 9/32"   -    有源 插口 6 孔插座 9/32" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65605-ND
 
65605
1 1 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 11/32"   -    有源 插口 6 孔插座 11/32" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65606-ND
 
65606
1 1 - 立即发货
¥ 29.46000 SOCKET 6 PNT 3/8"   -    有源 插口 6 孔插座 3/8" 1/4"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65702-ND
 
65702
1 2 - 立即发货
¥ 36.74000 SOCKET 6 PNT 1/2"   -    有源 插口 6 孔插座 1/2" 3/8"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65705-ND
 
65705
1 2 - 立即发货
¥ 36.74000 SOCKET 12 PNT 11/16"   -    有源 插口 12 孔插座 11/16" 3/8"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65706-ND
 
65706
1 2 - 立即发货
¥ 36.74000 SOCKET 12 PNT 3/4"   -    有源 插口 12 孔插座 3/4" 3/8"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65704-ND
 
65704
1 2 - 立即发货
¥ 36.74000 SOCKET 12 PNT 5/8"   -    有源 插口 12 孔插座 5/8" 3/8"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65701-ND
 
65701
1 2 - 立即发货
¥ 36.74000 SOCKET 6 PNT 7/16"   -    有源 插口 6 孔插座 7/16" 3/8"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65703-ND
 
65703
1 2 - 立即发货
¥ 36.74000 SOCKET 6 PNT 9/16"   -    有源 插口 6 孔插座 9/16" 3/8"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65700-ND
 
65700
1 1 - 立即发货
¥ 36.74000 SOCKET 6 PNT 3/8"   -    有源 插口 6 孔插座 3/8" 3/8"   -   表面镀铬处理
Wrenches
65908-ND
 
65908
1 5 - 立即发货
¥ 44.37000 SOCKET 6 PNT 8MM   -    有源 插口 6 孔插座   8mm   3/8"   -   表面镀铬处理
页面 1/4   |< < 1 2 3 4 > >| 

2020年04月07日 22:07:45