RMB | USD

产品索引 >  胶带,粘合剂,材料 > 

 
符合条件的记录数:
长度 颜色
清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 1/1  
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 胶带类型 粘合剂 底布,载体 厚度 厚度 - 粘合剂 厚度 - 底布,载体 宽度 长度 颜色 使用 温度范围
     
 
Personal Protective Equip
58001-ND
 
58001
1 17 - 立即发货
¥ 317.91000 TAPE BARRICADE YLW/BLK 3"X 333YD   -    有源 条形码 - 已印字   -   聚乙烯薄膜 0.0025"(2.5 mils,0.064mm)   -     -   3.00"(76.20mm) 1000'(304.8m)333 码 黄色,黑色印刷字体 警告 - 小心,危险   -  
Personal Protective Equip
58000-ND
 
58000
1 2 - 立即发货
¥ 108.83000 TAPE BARRICADE YLW/BLK 3"X66.7YD   -    有源 条形码 - 已印字   -   聚乙烯薄膜 0.0025"(2.5 mils,0.064mm)   -     -   3.00"(76.20mm) 200'(61.0m)66.7 码 黄色,黑色印刷字体 警告 - 小心,危险   -  
Personal Protective Equip
58002-ND
 
58002
1 2 - 立即发货
¥ 108.83000 TAPE BARRICADE RED/BLK 3"X66.7YD   -    有源 条形码 - 已印字   -   聚乙烯薄膜 0.0025"(2.5 mils,0.064mm)   -     -   3.00"(76.20mm) 200'(61.0m)66.7 码 红色,黑色打印 警告 - 小心,危险   -  
Personal Protective Equip
58003-ND
 
58003
1 2 - 立即发货
¥ 308.29000 TAPE BARRICADE RED/BLK 3"X 333YD   -    有源 条形码 - 已印字   -   聚乙烯薄膜 0.0025"(2.5 mils,0.064mm)   -     -   3.00"(76.20mm) 1000'(304.8m)333 码 红色,黑色打印 警告 - 小心,危险   -  
页面 1/1  

2020年04月03日 03:19:45