RMB | USD

产品索引 >  光电器件 > 

 
符合条件的记录数:
制造商 包装 系列 零件状态 字符数 大小/尺寸 数字/字母大小 显示类型 通用引脚 颜色 电压 - 正向(Vf)(典型值) 电流 - 测试 毫烛光等级 波长 - 峰值 功率耗散(最大值) 封装/外壳
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 2/161   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 显示格式 字符数 大小/尺寸 数字/字母大小 显示类型 通用引脚 颜色 电压 - 正向(Vf)(典型值) 电流 - 测试 毫烛光等级 波长 - 峰值 功率耗散(最大值) 封装/外壳
     
 
LDS-A322RI
67-1416-ND
This part is RoHS compliant.
LDS-A322RI
1 1,003 - 立即发货
¥ 14.26000 DISPLAY 7SEG 0.36" SGL GRN 10DIP 散装   -    有源   -     1   0.551" 高 x 0.295" 宽 x 0.335" 直径(14.00mm x 7.50mm x 8.50mm) 0.36"(9.14mm) 7 段 共阳极 绿色 2.2V 10mA 2.5mcd 565nm 105mW 10-DIP(0.200",5.08mm)
LTD-6000 Series
160-1924-5-ND
This part is RoHS compliant.
LTD-6410G
1 6,780 - 立即发货
¥ 15.47000 DISPLAY 7SEG 0.56" DBL GRN 18DIP 管件   -    有源   -     2   0.750" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阳极 绿色 2.1V 20mA 2.4mcd 565nm 75mW 18-DIP(0.600",15.24mm)
LDS-A504RI
67-1451-ND
This part is RoHS compliant.
LDS-A504RI
1 6,229 - 立即发货
¥ 15.47000 DISPLAY 7-SEG 0.5" SGL RED 10DIP 散装   -    有源   -     1   0.748" 高 x 0.500" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) 0.50"(12.70mm) 7 段 共阳极 红色   2V   10mA 5mcd 635nm 105mW 10-DIP(0.600",15.24mm)
LDS-A512RI
67-1464-ND
This part is RoHS compliant.
LDS-A512RI
1 1,825 - 立即发货
¥ 15.79000 DISPLAY 7SEG 0.56" SGL GRN 10DIP 散装   -    有源   -     1   0.748" 高 x 0.496" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阳极 绿色 2.2V 10mA 3.9mcd 565nm 105mW 10-DIP(0.600",15.24mm)
LTD-6910HR
160-1880-ND
This part is RoHS compliant.
LTD-6910HR
1 1,588 - 立即发货
¥ 15.79000 DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 18DIP 管件   -    有源   -     2   0.750" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阳极 红色   2V   20mA 2.4mcd 635nm 75mW 18-DIP(0.600",15.24mm)
LDS-A812RI
67-1478-ND
This part is RoHS compliant.
LDS-A812RI
1 1,853 - 立即发货
¥ 16.44000 DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 16DIP 散装   -    有源   -     1   1.091" 高 x 0.787" 宽 x 0.331" 直径(27.70mm x 20.00mm x 8.40mm) 0.80"(20.32mm) 7 段 共阳极 绿色   2V   10mA 2.5mcd 565nm 105mW 16-DIP(0.600",15.24mm),13 引线
LTD-4708JR
160-1539-5-ND
This part is RoHS compliant.
LTD-4708JR
1 3,100 - 立即发货
¥ 17.01000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 10DIP 管件   -    有源   -     2   0.504" 高 x 0.782" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 19.86mm x 7.00mm) 0.39"(10.00mm) 7 段 共阴极 红色   2V     1mA   0.65mcd 639nm 70mW 10-DIP(0.400",10.16mm)
LTD-4608JR
160-1538-5-ND
This part is RoHS compliant.
LTD-4608JR
1 2,400 - 立即发货
¥ 17.01000 DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 10DIP 管件   -    有源   -     2   0.504" 高 x 0.782" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 19.86mm x 7.00mm) 0.39"(10.00mm) 7 段 共阳极 红色   2V   20mA 0.85mcd 639nm 70mW 10-DIP(0.400",10.16mm)
LTX-5x0xA, LTD-5x2xA, LTC5x53x-01
160-2209-ND
This part is RoHS compliant.
LTD-5021AWC
1 2,274 - 立即发货
¥ 17.01000 DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 18DIP 管件   -    有源   -     2   0.673" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(17.10mm x 25.00mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阳极 红色 1.7V   5mA   3.75mcd 660nm 75mW 18-DIP(0.600",15.24mm)
LTD-2701JD
160-2208-ND
This part is RoHS compliant.
LTD-2701JD
1 1,224 - 立即发货
¥ 17.01000 DISPLAY 7SEG 0.28" DBL RED 10DIP 管件   -    有源   -     2   0.394" 高 x 0.591" 宽 x 0.240" 直径(10.00mm x 15.02mm x 6.10mm) 0.28"(7.00mm) 7 段 共阴极 红色 2.1V 20mA 0.6mcd 650nm 70mW 10-DIP(0.300",7.62mm)
LDS-A516RI
67-1475-ND
This part is RoHS compliant.
LDS-A516RI
1 7,319 - 立即发货
¥ 17.50000 DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP 散装   -    有源   -     1   0.748" 高 x 0.496" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阳极 红色 1.8V 10mA 12mcd 660nm 100mW 10-DIP(0.600",15.24mm)
LTS-3403LG
160-1998-5-ND
This part is RoHS compliant.
LTS-3403LG
1 3,426 - 立即发货
¥ 17.74000 DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 18DIP 管件   -    有源   -     1   1.090" 高 x 0.783" 宽 x 0.330" 直径(27.69mm x 19.90mm x 8.38mm) 0.80"(20.32mm) 7 段 共阴极 绿色 2.1V 20mA 2.4mcd 565nm 75mW 18-DIP(0.600",15.24mm),13 引线
LTS-3401LG
160-1995-5-ND
This part is RoHS compliant.
LTS-3401LG
1 2,928 - 立即发货
¥ 17.74000 DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 18DIP 管件   -    有源   -     1   1.090" 高 x 0.783" 宽 x 0.330" 直径(27.69mm x 19.90mm x 8.38mm) 0.80"(20.32mm) 7 段 共阳极 绿色 2.1V 20mA 2.4mcd 565nm 75mW 18-DIP(0.600",15.24mm),13 引线
LDD-C514RI
67-1458-ND
This part is RoHS compliant.
LDD-C514RI
1 2,897 - 立即发货
¥ 17.90000 DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 18DIP 散装   -    有源   -     2   0.748" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阴极 红色   2V   10mA 3.9mcd 635nm 105mW 18-DIP(0.600",15.24mm)
LDS-C816RI
67-1484-ND
This part is RoHS compliant.
LDS-C816RI
1 1,520 - 立即发货
¥ 21.22000 DISPLAY 7-SEG 0.8" SGL RED 16DIP 散装   -    有源   -     1   1.091" 高 x 0.787" 宽 x 0.331" 直径(27.70mm x 20.00mm x 8.40mm) 0.80"(20.32mm) 7 段 共阴极 红色 1.8V 10mA 13.3mcd 660nm 100mW 16-DIP(0.600",15.24mm),13 引线
LTS-3401LWC~
160-2248-ND
This part is RoHS compliant.
LTS-3401LWC
1 1,836 - 立即发货
¥ 21.71000 DISPLAY 7-SEG 0.8" SGL RED 18DIP 管件   -    有源   -     1   1.090" 高 x 0.783" 宽 x 0.330" 直径(27.69mm x 19.90mm x 8.38mm) 0.80"(20.32mm) 7 段 共阳极 红色 1.7V   5mA   3.75mcd 660nm 75mW 18-DIP(0.600",15.24mm),13 引线
LDD-E302NI-RA
67-1518-ND
This part is RoHS compliant.
LDD-E302NI-RA
1 1,239 - 立即发货
¥ 21.71000 DISP 7SEG 0.3" DBL GRN 9SIP RA 散装   -    有源   -     2   0.591" 高 x 0.610" 宽 x 0.283" 直径(15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) 0.30"(7.62mm) 7 段 共阳极 绿色 2.2V 10mA 2.5mcd 565nm 105mW 9-SIP 直角
LTP-587HR
160-1108-ND
This part is RoHS compliant.
LTP-587HR
1 2,938 - 立即发货
¥ 23.97000 DISPLAY 16SEG 0.5" SGL RED 18DIP 管件   -    有源   -     1   0.984" 高 x 0.630" 宽 x 0.374" 直径(25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) 0.50"(12.70mm) 16 段,字母数字式 共阳极 红色   2V   20mA 2.2mcd 635nm 75mW 18-DIP(0.500",12.70mm)
LDD-F304NI-RA
67-1517-ND
This part is RoHS compliant.
LDD-F304NI-RA
1 2,204 - 立即发货
¥ 24.78000 DISP 7SEG 0.3" DBL RED 9SIP RA 散装   -    有源   -     2   0.591" 高 x 0.610" 宽 x 0.283" 直径(15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) 0.30"(7.62mm) 7 段 共阴极 红色   2V   10mA 2mcd 635nm 105mW 9-SIP 直角
LDD-N512RI-RA
67-1523-ND
This part is RoHS compliant.
LDD-N512RI-RA
1 503 - 立即发货
¥ 25.27000 DISP 7SEG 0.56" DBL GRN 10SIP RA 管件   -    有源   -     2   0.748" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阴极 绿色 2.2V 10mA 3.9mcd 565nm 105mW 10-SIP 直角
LDD-C404NI
67-1438-ND
This part is RoHS compliant.
LDD-C404NI
1 1,079 - 立即发货
¥ 25.51000 DISPLAY 7-SEG 0.4" DBL RED 16DIP 散装   -    有源   -     2   0.630" 高 x 0.791" 宽 x 0.276" 直径(16.00mm x 20.10mm x 7.00mm) 0.40"(10.16mm) 7 段 共阴极 红色   2V   10mA 3.9mcd 635nm 105mW 16-DIP(0.500",12.70mm)
LDD-C516RI
67-1462-ND
This part is RoHS compliant.
LDD-C516RI
1 584 - 立即发货
¥ 25.68000 DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 18DIP 散装   -    有源   -     2   0.748" 高 x 0.984" 宽 x 0.315" 直径(19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) 0.56"(14.22mm) 7 段 共阴极 红色 1.8V 10mA 13.3mcd 660nm 100mW 18-DIP(0.600",15.24mm)
LA-401 D/N Series
511-1523-ND
This part is RoHS compliant.
LA-401AN
1 1,343 - 立即发货
¥ 26.08000 DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL RED 10DIP 散装   -    有源   -     1   0.512" 高 x 0.378" 宽 x 0.276" 直径(13.00mm x 9.60mm x 7.00mm) 0.40"(10.16mm) 7 段 共阴极 红色 2.05V 10mA 90mcd 626nm 65mW 10-DIP(0.300",7.62mm)
LDS-AA14RI
67-1485-ND
This part is RoHS compliant.
LDS-AA14RI
1 663 - 立即发货
¥ 26.08000 DISPLAY 7-SEG 1" SGL RED 10DIP 散装   -    有源   -     1   1.339" 高 x 0.945" 宽 x 0.413" 直径(34.00mm x 24.00mm x 10.50mm) 1.00"(25.40mm) 7 段 共阳极 红色   4V   10mA 9.8mcd 635nm 105mW 10-DIP(1.200",30.48mm)
LTC-4724JR
160-1545-5-ND
This part is RoHS compliant.
LTC-4724JR
1 12,693 - 立即发货
¥ 26.16000 DISPLAY 7SEG 0.39" TRP RED 15DIP 管件   -    有源   -     3   0.504" 高 x 1.182" 宽 x 0.276" 直径(12.80mm x 30.02mm x 7.00mm) 0.39"(10.00mm) 7 段 共阴极 红色   2V   20mA 0.65mcd 631nm 70mW 15-DIP(0.400",10.16mm),12 引线
页面 2/161   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年05月28日 23:06:28