RMB | USD

产品索引 >  光电器件 > 

 
符合条件的记录数:
电压 - 输入 输出 大小/尺寸
清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保


应用筛选: 制造商 

页面 1/1  
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 电压 - 输入 输出 类型 大小/尺寸 安装类型
     
 
LS380-RH
587-2005-ND
 
LS380-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 10-16VDC IN 1500V OUT   -    停產 10 ~ 16V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.35" 长 x 0.79" 宽 x 0.29" 高(85mm x 20mm x 7.3mm) 底座安装
LS460-RH
587-2006-ND
 
LS460-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 10.8-13.2V IN 1300V OUT   -    停產 10.8 ~ 13.2V 1300V CCFL 和 UV 灯 4.72" 长 x 0.79" 宽 x 0.37" 高(120mm x 20mm x 9.5mm) 底座安装
LS530-RH
587-2007-ND
 
LS530-RH 电询 100
非库存货
0 电询 INVERTER 9.6-14.4V IN 1500V OUT   -    停產 9.6 ~ 14.4V 1500V CCFL 和 UV 灯 5.12" 长 x 0.79" 宽 x 0.55" 高(130mm x 20mm x 14mm) 底座安装
LS655-RH
587-2008-ND
 
LS655-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 4.75-5.25V IN 1000V OUT   -    停產 4.75 ~ 5.25V 1000V CCFL 和 UV 灯 1.92" 长 x 0.98" 宽 x 0.39" 高(105mm x 25mm x 10mm) 底座安装
LS700-RH
587-2009-ND
 
LS700-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 10.8-13.2V IN 1650V OUT   -    停產 10.8 ~ 13.2V 1650V CCFL 和 UV 灯 1.92" 长 x 0.98" 宽 x 0.39" 高(105mm x 25mm x 10mm) 底座安装
LS720A-RH
587-2010-ND
 
LS720A-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 10.8-13.2V IN 1650V OUT   -    停產 10.8 ~ 13.2V 1650V CCFL 和 UV 灯 4.92" 长 x 0.83" 宽 x 0.39" 高(125mm x 25mm x 10mm) 底座安装
SIPF150-RH
587-2011-ND
 
SIPF-150-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 4.5-7VDC IN 1500V OUT   -    停產 4.5 ~ 7V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.80" 长 x 0.89" 宽 x 0.29" 高(96.5mm x 22.7mm x 7.3mm) 底座安装
SIPF200A-RH
587-2012-ND
 
SIPF-200A-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 8-20V IN 1500V OUT   -    停產 8 ~ 20V 1500V CCFL 和 UV 灯 3.80" 长 x 0.89" 宽 x 0.29" 高(96.5mm x 22.7mm x 7.3mm) 底座安装
KLS-150A-RH
587-2013-ND
 
KLS-150A-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVERTER 10.8-13.2V IN 930V OUT   -    停產 10.8 ~ 13.2V 930V CCFL 和 UV 灯 4.72" 长 x 1.57" 宽 x 0.39" 高(120mm x 40mm x 10mm) 底座安装
KBI-B02D-RH
587-2014-ND
 
KBI-B02D-RH 电询 10
非库存货
0 电询 INVRTR 10.8-13.2VDC IN 1450V OUT   -    停產 10.8 ~ 13.2V 1450V CCFL 和 UV 灯 1.92" 长 x 0.98" 宽 x 0.39" 高(105mm x 25mm x 10mm) 底座安装
页面 1/1  

2020年06月02日 13:41:13