RMB | USD

产品索引 >  分立半导体产品 > 

 
符合条件的记录数:
包装 系列 零件状态 晶体管类型 电流 - 集电极(Ic)(最大值) 电压 - 集射极击穿(最大值) 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) 电流 - 集电极截止(最大值) 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) 功率 - 最大值 频率 - 跃迁 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保


应用筛选: 制造商 

页面 1/12   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 晶体管类型 电流 - 集电极(Ic)(最大值) 电压 - 集射极击穿(最大值) 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) 电流 - 集电极截止(最大值) 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) 功率 - 最大值 频率 - 跃迁 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
     
 
PBSS5140V
568-7308-2-ND
This part is RoHS compliant.
PBSS5140V,115 电询 4,000
非库存货
0 电询 TRANS PNP 40V 1A SOT666 标准卷带   -    停產   PNP     1A     40V   310mV @ 100mA,1A 100nA(ICBO) 300 @ 100mA,5V 500mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-563,SOT-666 SOT-666
BC847 Series
568-8001-2-ND
This part is RoHS compliant.
BC847T,115 电询 3,000
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT416 标准卷带 汽车级,AEC-Q101 停產   NPN   100mA   45V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 110 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
BC847 Series
568-8001-1-ND
This part is RoHS compliant.
BC847T,115 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT416 剪切带(CT) 汽车级,AEC-Q101 停產   NPN   100mA   45V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 110 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
BC847 Series
568-8001-6-ND
This part is RoHS compliant.
BC847T,115
1
非库存货
0 计算 TRANS NPN 45V 0.1A SOT416 Digi-Reel® 得捷定制卷带 汽车级,AEC-Q101 停產   NPN   100mA   45V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 110 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
PVR100AZ-B Series
568-7474-2-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B5V0,115 电询 1,000
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT223 标准卷带   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7474-1-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B5V0,115 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT223 剪切带(CT)   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7474-6-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B5V0,115
1
非库存货
0 计算 TRANS NPN 45V 0.1A SOT223 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7473-2-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B3V3,115 电询 1,000
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT223 标准卷带   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7473-1-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B3V3,115 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT223 剪切带(CT)   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7473-6-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B3V3,115
1
非库存货
0 计算 TRANS NPN 45V 0.1A SOT223 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7471-2-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B2V5,115 电询 1,000
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT-223 标准卷带   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7471-1-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B2V5,115 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A SOT-223 剪切带(CT)   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
PVR100AZ-B Series
568-7471-6-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AZ-B2V5,115
1
非库存货
0 计算 TRANS NPN 45V 0.1A SOT-223 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 550mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 TO-261-4,TO-261AA SOT-223
- PVR100AD-B3V0,115-ND
This part is RoHS compliant.
PVR100AD-B3V0,115 电询 3,000
非库存货
0 电询 TRANS NPN 45V 0.1A 6TSOP 标准卷带   -    停產 NPN + 齐纳 100mA   45V     -   100nA(ICBO) 160 @ 100mA,1V 300mW   -   150°C(TJ) 表面贴装型 SC-74,SOT-457 6-TSOP
BC856T,857T Series
568-4767-2-ND
This part is RoHS compliant.
BC856BT,115 电询 3,000
非库存货
0 电询 TRANS PNP 65V 0.1A SC-75 标准卷带 汽车级,AEC-Q101 停產   PNP   100mA   65V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 220 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
BC856T,857T Series
568-4767-1-ND
This part is RoHS compliant.
BC856BT,115 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS PNP 65V 0.1A SC-75 剪切带(CT) 汽车级,AEC-Q101 停產   PNP   100mA   65V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 220 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
BC856T,857T Series
568-4767-6-ND
This part is RoHS compliant.
BC856BT,115
1
非库存货
0 计算 TRANS PNP 65V 0.1A SC-75 Digi-Reel® 得捷定制卷带 汽车级,AEC-Q101 停產   PNP   100mA   65V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 220 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
BC856T,857T Series
568-6084-2-ND
This part is RoHS compliant.
BC857BT,115 电询 3,000
非库存货
0 电询 TRANS PNP 45V 0.1A SC-75 标准卷带 汽车级,AEC-Q101 停產   PNP   100mA   45V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 220 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
BC856T,857T Series
568-6084-1-ND
This part is RoHS compliant.
BC857BT,115 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS PNP 45V 0.1A SC-75 剪切带(CT) 汽车级,AEC-Q101 停產   PNP   100mA   45V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 220 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
BC856T,857T Series
568-6084-6-ND
This part is RoHS compliant.
BC857BT,115
1
非库存货
0 计算 TRANS PNP 45V 0.1A SC-75 Digi-Reel® 得捷定制卷带 汽车级,AEC-Q101 停產   PNP   100mA   45V   400mV @ 5mA,100mA 15nA(ICBO) 220 @ 2mA,5V 150mW 100MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SC-75,SOT-416 SC-75
- 568-7291-2-ND
This part is RoHS compliant.
PBSS4140V,115 电询 4,000
非库存货
0 电询 TRANS NPN 40V 1A SOT666 标准卷带   -    停產   NPN     1A     40V   440mV @ 200mA,2A 100nA 300 @ 500mA,5V 500mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-563,SOT-666 SOT-666
- 568-7291-1-ND
This part is RoHS compliant.
PBSS4140V,115 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS NPN 40V 1A SOT666 剪切带(CT)   -    停產   NPN     1A     40V   440mV @ 200mA,2A 100nA 300 @ 500mA,5V 500mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-563,SOT-666 SOT-666
- 568-7291-6-ND
This part is RoHS compliant.
PBSS4140V,115
1
非库存货
0 计算 TRANS NPN 40V 1A SOT666 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產   NPN     1A     40V   440mV @ 200mA,2A 100nA 300 @ 500mA,5V 500mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-563,SOT-666 SOT-666
BSR12
568-5509-2-ND
This part is RoHS compliant.
BSR12,215 电询 3,000
非库存货
0 电询 TRANS PNP 15V 0.1A SOT-23 标准卷带   -    停產   PNP   100mA   15V   450mV @ 10mA,100mA 50nA 30 @ 50mA,1V 250mW 1.5GHz 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 TO-236AB(SOT23)
BSR12
568-5509-1-ND
This part is RoHS compliant.
BSR12,215 电询 1
非库存货
0 电询 TRANS PNP 15V 0.1A SOT-23 剪切带(CT)   -    停產   PNP   100mA   15V   450mV @ 10mA,100mA 50nA 30 @ 50mA,1V 250mW 1.5GHz 150°C(TJ) 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 TO-236AB(SOT23)
页面 1/12   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年04月01日 14:04:36