RMB | USD

产品索引 >  连接器,互连器件 > 

 
符合条件的记录数:
制造商 系列 零件状态 类型 断开类型 针脚数 级别数 端子 - 宽度 端子类型 电流 - IEC 电压 - IEC 电流 - UL 电压 - UL 线规或范围 - AWG 线规或范围 - mm² 特性 颜色 保险丝类型
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 4/231   |< < 2 3 4 5 6 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 类型 断开类型 针脚数 级别数 端子 - 宽度 端子类型 电流 - IEC 电压 - IEC 电流 - UL 电压 - UL 线规或范围 - AWG 线规或范围 - mm² 特性 颜色 保险丝类型
     
 
XW5T Series Datasheet
Z10330-ND
This part is RoHS compliant.
XW5G-S4.0-1.1-1
1 175 - 立即发货
1,100 - 厂方库存 
¥ 46.25000 GROUNDTB SCREW 4MM 1:1 1TIER XW5 有源 接地,地面   -     2     1   6.0mm 螺钉 螺钉 1000V 1000V 600V 10-26 AWG 0.14-6mm²   -   绿色,黄色   -  
1608610000
281-4557-ND
This part is RoHS compliant.
1608610000
1 118 - 立即发货
100 - 厂方库存 
¥ 49.00000 CONN TERM BLK ISOLATED 12-30 AWG Z 有源 隔离   -     4     1   5.1mm 推入式,弹簧   24A   800V   25A   600V 12-30 AWG 0.5-4mm²   -   蓝色   -  
0443760000
281-4146-ND
This part is RoHS compliant.
0443760000
1 632 - 立即发货
600 - 厂方库存 
¥ 49.57000 CONN TERM BLK FEED THRU 6-14 AWG SAK 有源 馈通式   -     2     1   10.0mm 螺钉   57A   800V   60A   600V 6-14 AWG 1.5-16mm²   -   米色   -  
0380520000
281-4130-ND
This part is RoHS compliant.
0380520000
1 200 - 立即发货
¥ 50.38000 CONN TERM BLK FEED THRU 8-22 AWG SAK 有源 馈通式   -     2     1   8.0mm 螺钉   41A   800V   40A   600V 8-22 AWG 0.5-10mm²   -   黄色   -  
1989800000 Datasheet
281-3281-ND
This part is RoHS compliant.
1989800000
1 149 - 立即发货
150 - 厂方库存 
¥ 53.30000 TEST-DISCONNECT TERMINAL, PUSH I A 有源 断连 开关,闸刀式   2     1   5.1mm 按进式   20A   400V   5A   600V 12-28 AWG 0.5-2.5mm²   -   米色   -  
1031480000
281-4257-ND
This part is RoHS compliant.
1031480000
1 183 - 立即发货
300 - 厂方库存 
¥ 53.54000 CONN TERM BLK FEED THRU 14-26AWG W 有源 馈通式   -     4     1   5.1mm 螺钉 17.5A 800V   25A   300V 14-26 AWG 0.5-2.5mm²   -   蓝色   -  
1031400000
281-2915-ND
This part is RoHS compliant.
1031400000
1 297 - 立即发货
5,400 - 厂方库存 
¥ 54.27000 CONN TERM BLK FEED THRU 14-26AWG W 有源 馈通式   -     4     1   5.1mm 螺钉 17.5A 800V   25A   300V 14-26 AWG 0.5-2.5mm²   -   米色   -  
Component Carriers and Housings
281-4240-ND
This part is RoHS compliant.
1023200000
1 247 - 立即发货
400 - 厂方库存 
¥ 54.27000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-26AWG W 有源 馈通式   -     4     2   5.1mm 螺钉   10A   400V 400V 300V 12-26 AWG 0.5-4mm²   -   米色   -  
0110060000
281-5333-ND
This part is RoHS compliant.
0110060000
1 131 - 立即发货
400 - 厂方库存 
¥ 54.35000 CONN TERM BLK FEED THRU 6-14 AWG SAK 有源 馈通式   -     2     1   10.0mm 螺钉   57A   800V   60A   600V 6-14 AWG 1.5-10mm²   -   米色   -  
- 281-4889-ND
This part is RoHS compliant.
1934830000
1 150 - 立即发货
50 - 厂方库存 
¥ 54.75000 WTD 6/1 EN W 有源 馈通式   -     2     1   7.9mm 螺钉   41A   630V   45A   300V 8-20 AWG 0.5-10mm²   -   米色   -  
1041680000
281-4270-ND
This part is RoHS compliant.
1041680000
1 212 - 立即发货
300 - 厂方库存 
¥ 55.48000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-30AWG W 有源 馈通式   -     4     2   5.1mm 螺钉   24A   800V   20A   600V 12-30 AWG 0.5-4mm²   -   蓝色   -  
1024780000
281-5435-ND
This part is RoHS compliant.
1024780000
1 198 - 立即发货
1,100 - 厂方库存 
¥ 55.64000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-30AWG W 有源 馈通式   -     3     1   5.1mm 螺钉   24A   800V   20A   300V 12-30 AWG 0.5-2.5mm²   -   蓝色   -  
1024700000
281-3597-ND
This part is RoHS compliant.
1024700000
1 108 - 立即发货
400 - 厂方库存 
¥ 55.64000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-30AWG W 有源 馈通式   -     3     1   5.1mm 螺钉   24A   800V   20A   300V 12-30 AWG 0.5-2.5mm²   -   米色   -  
XW5T Series Datasheet
Z10334-ND
This part is RoHS compliant.
XW5G-S6.0-1.1-1
1 160 - 立即发货
¥ 56.37000 GROUNDTB SCREW 6MM 1:1 1TIER XW5 有源 接地,地面   -     2     1   8.0mm 螺钉 螺钉 1000V 1000V 600V 8-24AWG 0.2-10mm²   -   绿色,黄色   -  
0590160000
281-4186-ND
This part is RoHS compliant.
0590160000
1 150 - 立即发货
2,300 - 厂方库存 
¥ 56.45000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-26AWG SAK 有源 馈通式   -     4     2   6.0mm 螺钉   32A   500V   27A   300V 12-26 AWG 0.5-4mm²   -   米色   -  
Modular Terminal Blocks Catalog
281-5981-ND
This part is RoHS compliant.
1933770000
1 150 - 立即发货
100 - 厂方库存 
¥ 56.45000 CONN TERM BLK GROUND 12-30AWG Z 有源 接地,地面   -     3     1   5.1mm 推入式,弹簧 推入式,弹簧   -     -     -   12-30 AWG 0.5-4mm²   -   绿色,黄色   -  
Modular Terminal Blocks Catalog
281-4254-ND
This part is RoHS compliant.
1028900000
1 148 - 立即发货
450 - 厂方库存 
¥ 57.35000 CONN TERM BLK FEED THRU 4-18 AWG W 有源 馈通式   -     2     1   11.9mm 螺钉   76A   600V   85A   1000V 4-18 AWG 1.5-16mm²   -   米色   -  
0527660000
281-4175-ND
This part is RoHS compliant.
0527660000
1 190 - 立即发货
500 - 厂方库存 
¥ 57.99000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-26AWG SAK 有源 馈通式   -     4     2   6.0mm 螺钉   32A   500V   27A   300V 12-26 AWG 0.5-4mm²   -   米色   -  
1674300000
281-2938-ND
This part is RoHS compliant.
1674300000
1 277 - 立即发货
7,900 - 厂方库存 
¥ 58.24000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-30AWG Z 有源 馈通式   -     4     2   5.1mm 推入式,弹簧   20A   500V   15A   300V 12-30 AWG 0.5-2.5mm²   -   米色   -  
1790990000
281-3657-ND
This part is RoHS compliant.
1790990000
1 248 - 立即发货
4,750 - 厂方库存 
¥ 58.24000 CONN TERM BLK FEED THRU 14-30AWG Z 有源 馈通式   -     4     2   5.1mm 推入式,弹簧   24A   800V   20A   600V 14-30 AWG 0.5-2.5mm²   -   米色   -  
905140000 Datasheet
281-3601-ND
This part is RoHS compliant.
1905140000
1 448 - 立即发货
500 - 厂方库存 
¥ 58.32000 CONN TERM BLK FEED THRU 10-30AWG W 有源 馈通式   -     3     1   6.1mm 螺钉   32A   800V   30A   600V 10-30 AWG 0.5-6mm²   -   米色   -  
1020400000
281-1471-ND
This part is RoHS compliant.
1020400000
1 341 - 立即发货
8,700 - 厂方库存 
¥ 58.56000 CONN TERM BLK FEED THRU 6-14 AWG W 有源 馈通式   -     2     1   11.9mm 螺钉   76A   1000V   85A   600V 6-14 AWG 1.5-16mm²   -   米色   -  
1805940000 Datasheet
281-3717-ND
This part is RoHS compliant.
1805940000
1 250 - 立即发货
1,250 - 厂方库存 
¥ 59.61000 CONN TERM BLK FEED THRU 12-26AWG Z 有源 馈通式(2),隔离式   -     5   3;1 接地 5.1mm 推入式,弹簧   24A   800V   20A   600V 12-26 AWG 0.5-4mm²   -   米色   -  
1036100000 Datasheet
281-3596-ND
This part is RoHS compliant.
1036100000
1 129 - 立即发货
450 - 厂方库存 
¥ 61.72000 CONN TERM BLK FEED THRU 6-14 AWG W 有源 馈通式   -     2     1   12.0mm 螺钉   76A   690V   70A   300V 6-14 AWG 1.5-16mm²   -   米色   -  
1791150000
281-3779-ND
This part is RoHS compliant.
1791150000
1 119 - 立即发货
100 - 厂方库存 
¥ 62.53000 CONN TERM BLK GROUND 16-30AWG Z 有源 接地,地面   -     4   2;连接 3.5mm 推入式,弹簧 推入式,弹簧   -     -     -   16-30 AWG 0.5-1.5mm²   -   绿色,黄色   -  
页面 4/231   |< < 2 3 4 5 6 > >| 

2020年05月25日 07:11:51