RMB | USD

产品索引 >  电缆,电线 - 管理 > 

 
符合条件的记录数:
图例
清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 1/1  
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 类型 尺寸 电缆直径 图例 颜色 材料
     
 
Wire Marker Books Brochure
1742-1398-ND
 
56251
1 27 - 立即发货
¥ 128.39000 WIRE MARKR BOOK 139.7X84.5MM WHT 散装   -    有源 导线标记 - 手册(穿孔) 5.50" 宽 x 3.33" 长(139.7mm x 84.5mm)   -   1-48 白色 乙烯基布
Wire Marker Books Brochure
1742-1399-ND
 
56253
1 13 - 立即发货
¥ 115.21000 WIRE MARKR BOOK 139.7X84.5MM WHT 散装   -    有源 导线标记 - 手册(穿孔) 5.50" 宽 x 3.33" 长(139.7mm x 84.5mm)   -   A-Z, 0-15, +, -, / 白色 乙烯基布
Wire Marker Books Brochure
1742-1402-ND
 
56252
1 25 - 立即发货
¥ 128.39000 WIRE MARKR BOOK 139.7X84.5MM WHT 散装   -    有源 导线标记 - 手册(穿孔) 5.50" 宽 x 3.33" 长(139.7mm x 84.5mm)   -   1-48 白色 乙烯基布
Wire Marker Books Brochure
1742-1396-ND
 
56250
1 20 - 立即发货
¥ 128.39000 WIRE MARKR BOOK 139.7X84.5MM WHT 散装   -    有源 导线标记 - 手册(穿孔) 5.50" 宽 x 3.33" 长(139.7mm x 84.5mm)   -   1-48 白色 乙烯基布
页面 1/1  

2020年04月03日 09:19:26